Huangshi Fuertai Chemical Co., Ltd.
Huangshi Fuertai Pharmaceutical Tech Co., Ltd.
Hubei Fuerjia Pharmaceutical Chemical Co., Ltd.
Tel: + 86-714-6392341
Fax: + 86-714-6392351
E-Mail: sales@fuertaichem.com
E-mail: fuertaichem@163.com